Έδρα Ειδικών Μορφών Επιχειρήσεων Ειδικών Όπλων

  Η Έδρα Ειδικών Μορφών Επιχειρήσεων Εδικών Όπλων (ΕΕΜΕΕΟ):

  •   Παρέχει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις που αφορούν τις Ειδικές Επιχειρήσεις και την τακτική χρησιμοποίηση των ειδικών όπλων.

  •   Εκτελεί πρακτικές εφαρμογές στα αντικείμενα αρμοδιότητας της με την οργάνωση και διεξαγωγή τακτικών ασκήσεων και την τοποθέτηση ειδικών καταστάσεων και θεμάτων στις ασκήσεις των λοιπών εδρών.