Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς

Barbershop

The Academy operates a fully organized barbershop which serves the students and staff during working days and hours