Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς

Έδρα Ειδικών Μορφών Επιχειρήσεων Ειδικών Όπλων

 

Η Έδρα Ειδικών Μορφών Επιχειρήσεων Εδικών Όπλων (ΕΕΜΕΕΟ):

Παρέχει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις που αφορούν τις Ειδικές Επιχειρήσεις και την τακτική χρησιμοποίηση των ειδικών όπλων.

Εκτελεί πρακτικές εφαρμογές στα αντικείμενα αρμοδιότητας της με την οργάνωση και διεξαγωγή τακτικών ασκήσεων και την τοποθέτηση ειδικών καταστάσεων και θεμάτων στις ασκήσεις των λοιπών εδρών.