Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς

Εκπαιδευόμενο Προσωπικό

Το εκπαιδευόμενο προσωπικό αποτελείται από Λοχαγούς και Ταγματάρχες Όπλων και Σωμάτων (Τεχνικού, Εφοδιασμού Μετα­φορών, Υλικού Πολέμου, Έρευνας και Πληροφορικής) αποφοίτων ΣΣΕ. Η φοίτηση αυτών είναι υποχρεωτική μετά την αποφοίτησή των από το τμήμα προκεχωρημένης εκπαίδευσης του Όπλου-Σώματος.

Μπορούν να φοιτήσουν στη Σχολή και αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς απόφοιτοι ΣΣΑΣ, ΣΑΝ καθώς των Σωμάτων (Γ) και (Ε) και των κοινών Σωμάτων, μετά από αίτησή των και έγκριση του ΓΕΣ ή του ΓΕΕΘΑ για τα κοινά Σώματα, με την προϋπόθεση ότι έχουν αποφοιτήσει από το προκεχωρημένο σχολείο του Σώματος. Ο μέγιστος αριθμός των θέσεων για κάθε σειρά για τα κοινά Σώματα καθορίζεται από το ΓΕΣ.

Είναι δυνατόν να φοιτήσουν στην σχολή Ελληνοκύπριοι αξιωματικοί και αλλοδαποί σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά δια­κρατικές συμφωνίες. Οι Ελληνοκύπριοι αξιωματικοί θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος και να έχουν αποφοιτήσει από το προκεχωρημένο σχολείο του Όπλου-Σώματος.