Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς

Σκοπός – Οργάνωση Εκπαίδευσης

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να καταρτίζει αξιωματικούς επιτελείς και να προετοιμάζει διοικητές, ικανούς να χειρίζονται τα προβλήματα ενός σύγχρονου πολέμου, σύμφωνα με το ισχύον δόγμα του Στρατού Ξηράς.

Η εκπαίδευση στη Σχολή είναι διάρκειας τουλάχιστον 5μηνών και διαιρείται σε εκπαιδευτικές περιόδους.

Η ακριβής διάρκεια και ημερομηνία ενάρξεως και λήξεως των εκπαιδευτικών περιόδων καθορίζονται με το ετήσιο πρόγραμμα εκπαιδεύσεως, το οποίο εγκρίνεται από το ΓΕΣ.

Η εκπαίδευση της Σχολής διακόπτεται στις Εορτές των Χριστουγέννων – Νέου Έτους και Πάσχα, σύμφωνα με τις σχετικές δια­ταγές του ΓΕΣ.