Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς

Έδρες Εκπαιδεύσεως

Οι Έδρες Εκπαιδεύσεως (ΕΕ) της Σχολής είναι οι ακόλουθες:

– Τακτικής – Επιτελικών – Οργανώσεως – Διοικήσεως – Ηγεσίας (ΤΕΟΔΗ).

– Ειδικών Μορφών Επιχειρήσεων Ειδικών Όπλων (ΕΜΕΕΟ).

– Διοικητικής Μέριμνας (ΔΜ).