Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς

Τηλεκπαίδευση

Η Σχολή εφαρμόζει επί 10 εβδομάδες πρόγραμμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μέσω του διαδικτύου, για την προπαρασκευή των υποψήφιων σπουδαστών κάθε εκπαιδευτικής σειράς πρίν την φοίτηση τους στη Σχολή

Για την πραγματοποίηση της εκπαιδεύσεως χρησιμοποιείτια κατάλληλη ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαιδεύσεως η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://espsx.army.gr