Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς

Μελέτες Διατριβές Σπουδαστών

Σε κάθε εκπαιδευτική σειρά ανατίθεται στους σπουδαστές, μετά από κλήρωση, η συγγραφή διατριβής η οποία πρέπει να παραδοθεί μέχρι στο τέλος της εκπαιδεύσεως τους.

Αρχείο όλων των διατριβών οι οποίες έχουν συνταχθεί έως τώρα, τηρείται από το 3ο Επιτελικό Γραφείο της Σχολής.