Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς

ΔΙΜΜΕΣΣ Διεύθυνση Μελετών και Μετεξέλιξης Στρατιωτικής Σκέψης

Το ΔΙΜΜΕΣΣ Διεύθυνση Μελετών και Μετεξέλιξης Στρατιωτικής Σκέψης της Σχολής παρακολουθεί, μελετά και ερευνά την εξέλιξη των πολεμι­κών μέσων και ιδεών και την επίδραση αυτών στην οργάνωση και χρησιμοποίηση των στρατευμάτων, για την υποβολή προτάσεων διαμορφώσεως πολεμικών δογμάτων, κανόνων και μεθόδων.

Ειδικότερα :

  • Μελετά και εισηγείται την εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων εκπαιδεύσεως στη Σχολή.
  • Μελετά, ερευνά και εισηγείται θέματα που αφορούν στη διαμόρφωση σύγχρονου Δόγματος Επιχειρήσεων, με βάση τις σημειούμενες εξελίξεις και διαφοροποιήσεις σε θέματα οργανώσεως, εκπαιδεύσεως και τακτικής.
  • Αναζητεί, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται πληροφο­ριακά στοιχεία για τις τελευταίες εξελίξεις της πολεμικής τέχνης και ενημερώνει σχετικά τη Σχολή.
  • Με βάση τις διαπιστούμενες εξελίξεις και τα συμπερά­σματα από την εκπαίδευση, συντάσσει μελέτες για την διατύπωση προτάσεων αναθεωρήσεως ή συντάξεως νέων κανονισμών και υπο­βάλει αυτές στα αρμόδια όργανα.
  • Ευθύνεται για την οργάνωση της βιβλιοθήκης, παρακο­λουθεί τη λειτουργία αυτής και φροντίζει για τον εμπλουτισμό της με νέα συγγράμματα, στρατιωτικά περιοδικά κλπ, εσωτερικού και εξωτε­ρικού καθώς επίσης και για τη συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες.